INFORMACJA RODO

                                 

                W związku z tym, że od 25 maja 2018 roku ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwane dalej RODO informujemy, iż:

 

                                                                    INFORMACJE OGÓLNE RODO


1. Administrator danych

Sylwia Kamola KAMART  z siedzibą w Zarzeka 60, 24-160 Wąwolnica,

 NIP: 716-219-51-38,

nr tel. 519 450 086, email: joganga@op.pl, www.joganga.eu



2. Inspektor ochrony danych

 

 

nie dotyczy


3. Cele przetwarzania i Podstawy prawne przetwarzania

-realizacja umowy o świadczenie usługi – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz praw i obowiązków z nią związanych w tym obowiązków: podatkowych – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,

-cele marketingowe (promocja i reklama) – zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO


4. Odbiorcy danych

Podmioty zewnętrzne wykonujące usługi na Naszą rzecz, które w związku z tym przetwarzają dane w Naszym imieniu na podstawie umów i zgodnie z Naszymi poleceniami w tym:

-biuro rachunkowe,

-kancelaria prawna,

-organy, podmioty i instytucje w zakresie ich kompetencji

 

5. Prawa związane z przetwarzaniem danych

 

·         Osoba której dane dotyczą ma prawo:

- dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii,

- żądania sprostowania ( poprawienia albo uzupełnienia), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

-do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

·         cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, w zakresie w jakim przetwarzane są na podstawie zgody i nie istnieje inna podstawa prawna przetwarzania,

·         celem realizacji praw prosimy o kontakt: listowny, mailem – dane w pkt 1,

·         wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia przepisów w zakresie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych ochrony danych osobowych,

·         uzyskać uzasadnienie, jeżeli odmówimy żądaniu w zakresie danych osobowych.

 

 

6. Okres przetwarzania

Dane będziemy przetwarzać do chwili zakończenia realizacji celu, dla którego zostały zebrane, w szczególności przez okres wynikający z przepisów, na podstawie których realizujemy nasze obowiązki prawne.

 

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Jeżeli potrzebujesz dalszych informacji, albo wyjaśnień napisz do nas, email:

joganga@op.pl

 

 

              KLIENCI

  Podstawa prawna art. 6 ust.1 lit. b) RODO, na podstawie art. 6 ust.1 lit.c) RODO  w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji umowy oraz związanych z nią obowiązków w tym: z zakresu prawa podatkowego oraz art. 6 ust. 1 lit a) RODO ( w celach marketingowych);

 > Cele przetwarzania: realizacja umowy, obowiązki podatkowe, archiwizacja

- Cel przetwarzania dodatkowy: cele marketingowe (promocja i reklama) wyłącznie jeżeli wyraził Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych,

 > Kategoria danych: Dane zwykłe

1) dane identyfikacyjne ( imię i nazwisko, nazwa, NIP, REGON, PESEL),

2) adres zamieszkania i do korespondencji,

3) numer telefonu,

4) adres email.

 > Podanie danych osobowych jest:

- wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe – w zakresie danych wymaganych przez prawo podatkowe,

-w zakresie ( nr telefonu, adres email)-są niezbędne do realizacji umowy,

-dla celów marketingowych jest dobrowolne,

 > Przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej -Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,

 >  Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie (art. 22 ust. 1 i 4 RODO) - Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

Dane osobowe przetwarzane są w sposób zapewniający ich odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.